Política de protecció de dades personales dela Fundació Privada Drissa

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en  la presentació dels nostres serveis fundacionals, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència ( Twitter, Youtube, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.  

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per LA FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA (FUNDACIÓ DRISSA),  C/ Santander, 1 baixos 17002 Girona o per correu electrònic a: protecciodades@fundaciodrissa.com

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal LA FUNDACIÓ i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal.  Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals  utilitzant la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@fundaciodrissa.com

Quines  Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Detallem els diferents tractaments de dades:

Tractament Servei Acollida
Finalitat Gestionar les seves dades, necessàries per fer una primera valoració laboral i personal. Un cop feta aquesta valoració es deriva  a la persona usuària al servei que es consideri més adequat dels que disposa l’entitat.
Categories de dades Persones interessades i familiars.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles
Legitimació Relació contractual i consentiment.
Destinataris No hi ha cessió de dades sense consentiment
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Tractament Servei Prelaboral
Finalitat Gestionar les seves dades, necessàries per a treballar amb itineraris laborals de forma individualitzada i amb diferents tallers.
Categories de dades Usuaris del servei
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles
Legitimació Relació contractual i consentiment.
Destinataris Les previstes per llei. No estan previstes altres cessions, però si es consideren necessàries es faran amb consentiment previ.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
 
Tractament Servei Mercat Ordinari
Finalitat Gestionar les seves dades, necessàries per ajudar-lo  en la recerca de feina en el món laboral ordinari, donant-li suport per mantenir el lloc de treball i oferint-li també l’ajuda que sigui necessària, com també, si és el cas,  a l’empresa que l’ha contractat.
Categories de dades Usuaris del servei
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles
Legitimació Relació contractual i consentiment.
Destinataris Les previstes per llei. No estan previstes altres cessions, però si es consideren necessàries es faran amb consentiment previ.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
 
Tractament Servei Habitatge
Finalitat Gestionar les seves dades, necessàries per donar-li suport en el servei d’habitatge.
Categories de dades Usuaris del servei
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles
Legitimació Relació contractual i consentiment.
Destinataris Les previstes per llei. No estan previstes altres cessions, però si es consideren necessàries es faran amb consentiment previ.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
 
Tractament Servei USAP
Finalitat Gestionar les dades necessàries per detectar i determinar les necessitats de suport laboral i establir les relacions necessàries amb l’entorn social i familiar
Categories de dades Treballadors de la Fundació amb certificat de discapacitat
Dades Dades sensibles
Legitimació Relació contractual i consentiment.
Destinataris Les previstes per llei. No estan previstes altres cessions, però si es consideren necessàries es faran amb consentiment previ.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
   
Tractament Recursos Humans
Finalitat Gestió de les dades del personal que treballa  per la FUNDACIÓ DRISSA
Categories de dades Treballadors de l’Entitat  
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatge Dades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles: empremta dactilar. Altres dades: dades d’ubicació per motius de seguretat
Legitimació Estatut dels Treballadors, Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
Destinataris Persones o entitats relacionades, com ara assessories d'empresa, entitats bancàries, etc. per a la realització dels tràmits derivats de la gestió laboral i administrativa de l'empresa. Mediadors, corredors i entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d'assegurances per cobrir els riscos derivats del seu lloc de treball. Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària, justificació de la nostra activitat,  o qualsevol altre supòsit,  sempre en el marc legislació vigent.  
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
 
 
Tractament Borsa de treball
Finalitat Accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats
Categories de dades Persones que volen treballar per a la Fundació  
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades d’ocupació
Legitimació Interès legítim i consentiment
Destinataris Es cediran a tercers interessats sempre amb el consentiment de l’interessat.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
 
Tractament Informació
Finalitat Respondre les peticions de informació que es recepcionen per la web
Categories de dades Persones que contacten amb la Fundació.  
Dades Dades identificatives: Nom , cognoms i mail
Legitimació Petició d’informació
Destinataris No es cedeixen les dades.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
 
Tractament Informació activitats
Finalitat Informar de les activitats que realitza la FUNDACIÓ DRISSA
Categories de dades Persones que han realitzat activitats a la Fundació o bé que han donat el seu consentiment explícit
Dades Dades identificatives: Nom , cognoms i mail
Legitimació Interès legítim o consentiment explícit
Destinataris No es cedeixen les dades.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
 
 
Tractament Donacions
Finalitat Gestionar les donacions privades que rep la FUNDACIÓ DRISSA
Categories de dades Persones que fan donacions a la Fundació  
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Destinataris Les indicades per Llei
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
 
Tractament Patronat
Finalitat Gestionar les dades personals del Patronat de la FUNDACIÓ DRISSA
Categories de dades Dades personals dels patrons.  
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades econòmiques
Legitimació Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. 
Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern  
Destinataris Les indicades per Llei
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
 
 
Tractament Imatge
Finalitat Promocionar les activitats de la FUNDACIÓ DRISSA
Categories de dades Treballadors, usuaris i/o altres persones vinculades  
Dades Imatge
Legitimació Consentiment
Destinataris Societat en general
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

El  consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d'una relació contractual
 2. Quan ens dona el seu consentiment.
 3. Per interès legítim de LA FUNDACIÓ en promocionar els seus serveis i iniciatives iniciatives que puguin interessar
 4. Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciodades@fundaciodrissa.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

LA FUNDACIÓ adverteix a  l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quan  temps conservarem les seves dades?

LA FUNDACIÓ guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa.

A qui comunicarem les seves dades?

LA FUNDACIÓ només cedirà les seves dades en aquells tractaments en els què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

LA FUNDACIÓ assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  la Fundació de qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 
Dret Contingut Canal d’atenció
Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per LA FUNDACIÓ

 
Presencial:
C/ Santander número 1 baixos, 17005 Girona
 
On line:
protecciodades@ fundaciodrissa.com
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
 • Quan LA FUNDACIÓ no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça protecciodades@fundaciodrissa.com

Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.
L’exercici dels seus drets es gratpït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de LA FUNDACIÓ DRISSA, i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte. L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta LA FUNDACIÓ DRISSA. En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. L'usuari s'ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

LA FUNDACIÓ DRISSA no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

LA FUNDACIÓ DRISSA es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / usuàries:

 • Revisar i llegir les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
 • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Les xarxes socials gestionades per LA FUNDACIÓ DRISSA són:

Xarxa Adreça
Twitter https://twitter.com/fundaciodrissa
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCKsz-a3vrcMBVB52JTSwtsg
Facebook https://www.facebook.com/fundaciodrissa/
Instagram https://instagram.com/fundaciodrissa