Publicitat activa de les fundacions

Segons la resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions.

Informació institucional, organitzativa i de planificació

 

Organigrama

Organigrama Grup Drissa - New Page

 

Composició del patronat

President: Sr. Max Marcó Riera, empresari
Vicepresident: Sr. Josep Maria Solé i Chavero, gerent de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
Secretari: Sr. Joaquim Casanovas Lax, gerent de l’Institut d’Assistència Sanitària
Vocal: Sr. Ramon Coll Figa, notari
Vocal: Sr. Martí Masferrer Mascort, gerent de l’Hospital de Figueres
Vocal: Sra. Maria Combalia Garcia, presidenta de l’Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques

Els membres del patronat no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (art.332-10.1 del Codi Civil de Catalunya).

Equip directiu

Directora: Sra. Núria Martinez Barderi
Cap de l’àrea social: Sra. Núria Fornalés Orteu
Cap de l’àrea d’operacions: Sra. Emma Coca Pons

 

Entitats del Grup i associades

Fundació Drissa té una participació del 100% de l’entitat Biodrissa, SL dedicada a l’activitat d’explotació, producció, venda i comercialització de productes agrícoles ecològics.
L’entitat també participa en el Fons Social de l’entitat Associació Clúster Èxit Girona.
Documents entitat
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 15 gener 2021

sitemap